• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 19.May 2024, 07:20

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Základná škola Borský Mikuláš

Naša základná škola sa nachádza na západe Slovenska, v Trnavskom kraji, okrese Senica v obci Borský Mikuláš. Slávnostné otvorenie nových priestorov sa uskutočnilo dňa 5. decembra 1965. Otvorené boli dva pavilóny, telocvičňa, hospodársky pavilón, školská jedáleň a školská bytovka. Škola sa stala známou Medzinárodnými chodeckými pretekmi Záhorácka desiatka. Pomohla odchovať veľa výborných športovcov, ktorí reprezentujú nielen našu obec, ale aj školu. Počas 45 - ročnej histórie sa škola postupne menila. Dopĺňali sa nové stavby, vybudoval sa športový areál (tenisové a plážové volejbalové ihrisko), tri počítačové učebne a žiacka knižnica. Zrekonštruovala sa telocvičňa, kotolňa, ktorá sa plynofikovala, vynovili sa hygienické zariadenia v obidvoch pavilónoch.

Škola sa postupne zapájala do projektov: projekt Infovek, ktorý umožnil rozšíriť informatizáciu školy a projekt Otvorená škola. V školskom roku 2004/2005 sa začalo pokusne vyučovať podľa Daltonovho plánu.  V roku 2008 sme sa zapojili do medzinárodného projektu Comenius. V roku 2010 sa škola zapojila do cezhraničného projektu Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja, ktorý je zameraný na odovzdávanie si skúseností a skvalitnenie spolupráce medzi subjektmi zaoberajúcimi sa rozvojom mládeže v oblasti športu.

V  súčasnosti je prvoradou úlohou ZŠ v Borskom Mikuláši v spolupráci s rodičmi a ostatnou verejnosťou vychovávať a vzdelávať tak, aby sa žiaci správne uplatnili v živote, aby školu, rodinu a obec úspešne reprezentovali. V škole sa o to snažíme predovšetkým vo vyučovacom procese, keď v ňom pracujeme inovačnými formami a metódami. Inovácia vyučovacieho procesu je závislá od obsahového zamerania Školského vzdelávacieho programu našej školy, ktorý je charakteristický zážitkovým učením. Obsah učiva i spôsob jeho prezentácie zohľadňuje individuálne potreby a rôznorodé štýly učenia sa žiaka. Väčší priestor a lepší prístup k učeniu majú aj žiaci so slabším prospechom. Inováciou na škole je aj blokové vyučovanie prierezových tém, kde vyučujúci môžu najviac využiť zážitkové učenie. Postupne meníme našu školu z tradičnej na modernú aj v oblasti environmentálnej výchovy. Zvýšený záujem rodičov o premeny školy zlepšil spoluprácu školy a rodiny. Výsledkom modernizácie vzdelávania na našej škole sú úspechy žiakov na vedomostných, športových a ostatných súťažiach.

Pedagogickí zamestnanci a občania našej obce v rámci svojho voľného času vzdelávajú a vychovávajú našich žiakov v 17 – tich záujmových útvaroch. Pracuje v nich 197 žiakov. Bohatá je aj mimoškolská činnosť, do ktorej sa snažíme zapájať aj rodičov a širokú verejnosť.

Další informace

loga-eu
Nacházíte se zde: Partneři ZŠ Borský Mikuláš